Bedrijfsoptimalisatie proces

“Know your numbers”

Voor de start van een bedrijfsoptimalisatie proces is het van belang om de belangrijkste cijfers van een bedrijf te kennen.
Deze cijfers kunnen gehaald worden uit de financiële overzichten.
Een aantal van deze (kern) cijfers zijn:
–> De Brutowinst
–> Netto winstgevendheid
–> Cashflow
–> Liquiditeit

Deze kern cijfers geven een goed beeld van de financiële gezondheid van een onderneming.

==>Brutowinst:
De brutowinst is de winst die overblijft na aftrek van de kosten van verkoop.
Nettowinst (of nettoverlies) is wat er overblijft nadat alle andere bedrijfskosten zijn afgetrokken van de omzet.

De Brutowinstmarge wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Om dat percentage te krijgen, neem je de brutowinst en deel je deze door de inkomsten. (beide zonder btw)
Het verschil tussen nettowinst en brutowinst is dat brutowinst het verschil is tussen de opbrengst en de kosten van verkochte goederen (*COGS).
Nettowinst daarentegen is de brutowinst minus de bedrijfskosten, rentelasten, belasting en afschrijvingen.

Brutowinst is dus het resultaat dat overblijft na aftrek van de kosten van verkoop (inkoop vs verkoop)

==>Netto winstgevendheid
Dit laat zien hoe goed een bedrijf verkopen kan omzetten in winst.
Dit wordt uitgedrukt in geld of percentage
In het geval van Nettowinstmarge; De winst wordt gedeeld door de omzet.
Beide getallen (zowel de winst als de omzet) kunnen van de winst- en verliesrekening worden afgeleid.

Een winstpercentage zegt dat van alle verkopen (omzet) na aftrek van alle kosten bijvoorbeeld 10% winst wordt gerealiseerd
Nettowinst
(of nettoverlies) is wat er overblijft nadat alle andere kosten zijn afgetrokken van de omzet.

==>CashFlow
Kasstroom (cashflow) is de term waarbij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen uitdrukt.
De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten (**debet) en uitgaven (***credit) gedurende een bepaalde periode, of voor een bepaald project.

Liquide middelen zijn al het het geld op je bank (giraal) en in je kas (chartaal), alsook andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet

==>Liquiditeit
Liquiditeit is een term die aangeeft of een bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal een jaar) kan betalen.
De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen, is om te weten of een bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen

*COGS = beginwaarde voorraad + inkoopwaarde – eindwaarde voorraad.
§ Formule brutowinst: Omzet – kostprijs van de omzet
§ Formule brutowinstmarge: (Omzet – kostprijs van de omzet / omzet) * 100%

**Debiteuren, van wie je nog geld krijgt voor de goederen of diensten die je hebt geleverd (verkoop kant)
***Crediteuren, aan wie je geld verschuldigd bent voor het leveren van goederen of diensten (inkoop kant)