Financiële overzichten

Financiële overzichten:

Er zijn een aantal overzichtsrapporten die een compleet beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf weergeven. Een aantal van deze rapporten zijn wettelijk verplicht om bij gehouden te worden en dienen dan ook jaarlijks overhandigd te worden, andere zijn puur om de onderneming goed te kunnen blijven monitoren.

De belangrijkste soorten financiële overzichten:

1. Resultatenrekening
De winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening, laat zien of het bedrijf winst of verlies heeft gemaakt over een bepaalde periode, dit is doorgaans een kalender jaar
Hierin worden alle verkopen (totale omzet) en de totale kosten tegenover elkaar gezet. Het verschil tussen deze twee laat zien of er een winst of een verlies is gemaakt.

Een inkomsten- of winst- en verliesrekening is het allerbelangrijkste volgmechanisme voor geld in en geld uit.

Na het bedrijfsresultaat komt uiteindelijk de betaling aan de belastingdienst
De brutowinst marge(de belasting, vaste kosten en andere uitgaven, zoals personeelskosten, worden nog niet in deze berekening meegenomen) minus alle totale kosten is het bedrijfsresultaat.
==> Nettowinst = brutowinst – bedrijfskosten

De formule voor nettowinst is: brutowinst – alle indirecte kosten van het bedrijf en belastingen.
Een andere berekening is: de omzet – alle kosten, dus directe en indirecte kosten en belastingen

2. Balans
Een balans bevat de positieve en negatieve financiële gegevens van een bedrijf.
Activa staan ​​aan de positieve kant, terwijl
Passiva – bijvoorbeeld schulden, belastingen en schulden – aan de negatieve kant staan.
De balans omvat ook het eigen vermogen, of het geld dat zou overblijven als het bedrijf zijn activa zou verkopen en zijn verplichtingen zou afbetalen.

3. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht volgt het werkkapitaal van een bedrijf en geeft een overzicht van de hoeveelheid geldmiddelen en kasequivalenten die het bedrijf binnenkomen en verlaten. Deze verklaringen meten hoe goed een bedrijf zijn schulden kan afbetalen terwijl het financiering van activiteiten zoals loonadministratie, inventaris en andere uitgaven financiert.

*Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de ‘staat van herkomst en besteding der middelen’.

Het gebeurt regelmatig dat organisaties met winst failliet gaan. Dit kan gebeuren doordat hun vermogen c.q. winst ‘vast zit’ in voorraden, gebouwen of debiteuren. Met voorraden, gebouwen en debiteuren kun je echter niet de rekeningen betalen! Met als gevolg dat ondanks de winstgevendheid niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. En een bedrijf failliet kan gaan. Winst zegt dus blijkbaar niet alles over de financiële gezondheid van een bedrijf. Dat is de reden waarom binnen bedrijven naast de grootheid winst ook de grootheid kasstroom wordt gebruikt.

4. Andere soorten financiële overzichten
Een ander veelgebruikt financieel document is het overzicht van het eigen vermogen, ook wel een mutatieoverzicht van het eigen vermogen genoemd.
Dit benadrukt de ingehouden winsten van een bedrijf, zoals winsten die worden geherinvesteerd in een bedrijf in tegenstelling tot het betalen van aandeelhouders of eigenaren, over een bepaalde boekhoudperiode zoals een kwartaal of een maand.
Non-profitorganisaties hebben nog een ander gemeenschappelijk financieel document, een staat van functionele uitgaven genaamd, dat voor zichzelf spreekt: het houdt de uitgaven bij die worden gebruikt voor de fondsenwerving, programma’s en het beheer van de organisatie.